330/132kV Substation at Birnin Kebbi & Kano, 1x150MVA, 330/132kV Transformer & 1X60MVA 132/33kV Transformer at Birnin Kebbi and 1x150MVA, 330/132kV Transformer at Kano, Nigeria.

330/132kV Substation at Birnin Kebbi & Kano, 1x150MVA, 330/132kV Transformer & 1X60MVA 132/33kV Transformer at Birnin Kebbi and 1x150MVA, 330/132kV Transformer at Kano, Nigeria.


Project Description


Translate »