220/66kV Substation equipment at 220kV Vyankatpura (Jarod) S/S, Gujarat, India

220/66kV Substation equipment at 220kV Vyankatpura (Jarod) S/S, Gujarat, India


Project Description


Translate »